เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ


น.ส.เพ็ญสิริ  อัครธีราเสถียร
เลขานุการคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


น.ส.นิภาพร วงษ์ธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 


น.ส.ธิดารัตน์ ชูเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ