โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2562

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2562

หัวข้อ "วางแผนชีวิตการทำงานของนักศึกษาจบใหม่" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562