ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  ทางคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้จัดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะวิชาฯ โดยในงานกังกล่าว มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนจบการศึกษา เช่น ข้อมูลและขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน ขั้นตอนการยื่นศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสมัครยื่นขอทุนการศึกษาในประเทศจีน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานจากศิษย์เก่าของทางคณะวิชาฯ