งานรำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ 2568 ปี

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
" 紀念至聖先師孔子誕辰二五六八年慶典活動" ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น 
• พิธีสักการะปรมาจารณ์ขงจื่อ จากกลุ่มตัวแทนนักศึกษาของคณะภาษาฯ 
• กิจกรรมท่องคติพจน์คำสอนขงจื่อของน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
• การจัดแสดงนิทรรศกาลชีวประวัติ คติพจน์คำสอนและผลงานของท่านปรมาจารย์ขงจื่อ 
• การสาธิตท่ากายบริหาร "ปาต้วนจิ่น: 八段锦" • การสาธิตการชงชา การเขียนพู่กันจีน และ 
• การแสดงลูกข่างจีนของน้องๆ นักศึกษาชมรมลูกข่างจีน