โครงการ CLC เพื่อสังคม "สร้างสรรค์จินตนาการ ด้วยปรากฎการณ์สีสัน "

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ร่วมกันจัด "โครงการ CLC เพื่อสังคม "สร้างสรรค์จินตนาการ ด้วยปรากฎการณ์สีสัน " ณ โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560