โครงงานสหกิจดีเด่น คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2559

คณะภาษาและวัฒธรรมจีน จัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผลการประกวดดังนี้ 

อันดับหนึ่ง "โครงงานแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ทำความเย็น จีน-ไทย" จัดทำโดย นางสาว ลออลักษณ์  วิจิตรโสภาพันธ์ 

อันดับสอง "การช่วยเหลือและให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้โดยสารชาวจีน " จัดทำโดย นางสาว ศุภิสรา ทิมเสน นางสาว ขนิษฐา  จันทร์ชาตรี และนางสาว วนิตา เพชรแก้ว

อันดับสาม "คู่มือแนะนำหมู่บ้านชนบทไทยสำหรับลูกคาชาวจีนของบริษัทรัชดานิรมิต จำกัด" จัดทำโดย นางสาวปาจรีย์ เสนน้อย นางสาวพรรณนารายณ์ โคตุทา และนายนิรัช วิมลอำไพรกุล

 รางวัลชมเชย 3 อันดับได้แก่ 

1. "ป้ายประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้โดยสาร" จัดทำโดยนางสาว วรีรัตน์ ตั้งไทยขวัญ นางสาว ฐิตาภา กิจศิริไพบูลย์ และนางสาว วนิดา ทองห่อ

2. แผ่นพับขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาเบื้องต้น" จัดทำโดย นางสาว กิ่งกาญจน์ ธรรมสัจจกูล 

3. "แผ่นพับแนะนำบริการของบริษัทและข้อมูลโลจิสติกส์เบื้องต้น (ฉบับไทย-อังกฤษ-จีน)" จัดทำโดย  นางสาวนภสร วีรศรุตกรกุล และนางสาวสุนันทา งามสอาด