การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับมหวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันจัด "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559