โครงการประกวดสุนทรพจน์ ประเภทภาษาจีน

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม "การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558" ที่จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยนายวิชัย โรจนบำเพ็ญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวพรพิมล ทายะบวร ได้รับรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง