การประกวดพรีเซ็นเตอร์จักรยานสีขาว

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้ส่งนักศึกษาของคณะวิชาฯ จำนวน 2 คน (นายหยกเพชร ศิริสมพร และนางสาวเบญวรรณ เลิศสกุลรุ่งโรจน์)

เข้าร่วมการประกวดพรีเซ็นเตอร์จักรยานสีขาว (BIKE WHITE PRESENTER) ที่จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559  โดยนักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" จากกิจกรรมการประกวดดังกล่าว