เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2558

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปีการศึกษา 2558  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมของจีน โดยในงานมีการจัดกิจกรรม นิทรรศกาลเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีจีนการแข่งขันการเขียนชุดกลอนคู่ตรุษจีน  การแข่งขันการประกวดเล่านิทานด้านคุณธรรมจีนการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "เทพเจ้าและประเพณีวันตรุษจีน"