รำลึกขงจื่อ 2566 ปี ประจำปีการศึกษา2558

กิจกรรมรำลึกครบรอบรอบวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ 2566 ปี  ประจำปีกรศึกษา 2558  

ในวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ อาคารบรรณาสาร ชั้น 1  ในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น  กิจกรรมสักการะปรมาจารณ์ขงจื่อ กิจกรรมท่องคติพจน์ขงจื่อ นิทรรศกาลให้ความรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมแข่งขันการคัดลายมือภาษาจีน เป็นต้น