อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ


นางสายฝน  วรรณสินธพ
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


ดร.นริศ  วศินานนท์
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


น.ส.รัตนา  จันทรสารโสภณ
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


นางเจาเจ็ง  เว็นเจียว
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


น.ส.กิติกา  กรชาลกุล
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


น.ส.ธุมวดี  สิริปัญญาฐิติ
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


น.ส.วิชญากร  ศรีวิภากุล
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


น.ส.ศิริเพ็ญ  กำแพงแก้ว
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


นายสุวัฒน์  เพียรพาณิชย์สกุล
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


นายธันฐกรณ์  สังขพิพัฒธนกุล
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


ดร.ผิง  แซ่จ้าว 
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


นายชงฆฎิษด์  ภูสด 
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


น.ส.จันทิมา  จิรชูสกุล 
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


รศ.ดร.Fan Jun 
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


ดร.Yin Yushan 
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


น.ส.เทพี แซ่มัด
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


นาย Lee  Yao-Wu
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


นายธนดล จินสันติวงศ์
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


น.ส.เบญจวรรณ ศิริคันธรส  

อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน