ผู้บริหารคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์
รักษาการคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน


นายไพศาล  ทองสัมฤทธิ์ 
ผู้ช่วยคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 


ดร.ธเนศ  อิ่มสำราญ 
ผู้ช่วยคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน