เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ


น.ส.เพ็ญสิริ  อัครธีราเสถียร
เลขานุการคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

น.ส.นิภาพร วงษ์ธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 

น.ส.นิภาภร วงษ์ธรรม

เจ้าหน้าที่ลริหารงานธุรการ