การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านจีนศึกษาครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับมหวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันจัด "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 เมือ่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 

เพิ่มเติม

อ่านข่าวทั้งหมด >>