ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา
เข้าสู่เว็บไซต์แผนกทุนการศึกษา http://ssd.hcu.ac.th/ 

1. โครงการทุนร่มโพธิ์ทอง

เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีพันธะผูกพันสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ซึ่งจะให้ทุนการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าจนสำเร็จการศึกษา ได้รับการยกเว้นค่า หน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

2. ทุนการศึกษาภายใน

เช่น รางวัลกาญจนาภิเษก ทุนส่งเสริมการศึกษา

3. ทุนการศึกษาภายนอก

เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากการบริจาค ของบุคคลและมูลนิธิ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ

4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

เพิ่มเติม

อ่านข่าวทั้งหมด >>