หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีน

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีน
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Chinese Language and Literature

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีจีน) | ชื่อย่อ   ศศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีจีน)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Master of Arts (Chinese Language and Literature) | ชื่อย่อ : M.A. (Chinese Language and Literature)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรมจีนและทฤษฏีความรู้ด้านวรรณคดีจีน โดยมีทักษะทางด้านภาษา วัฒนธรรมจีนและวรรณคดีจีนเป็นอย่างดีและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยผลงานด้านภาษาจีน วัฒนธรรมและวรรณกรรมจีน-ไทยเปรียบเทียบ  สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำความรู้ของกระบวนการศึกษาวิจัยไปศึกษาวิจัยในระดับที่สูงขึ้น

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

49 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552

5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาจีนและภาษาไทย

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี  โดยนักศึกษาต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่าน ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและ   ตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

5.3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปศาสตรหรือมนุษยศาสตร์ทางด้านภาษาจีนจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.5  และ
5.3.2 ผู้สมัครต้องมีผลวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 กรณีที่ไม่มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฯ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษาเป็นรายกรณี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยหัวเฉียว  เฉวียนโจว  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสองใบจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ยกเว้นนักศึกษาสัญชาติจีน จะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเท่านั้น)

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม สมัครเรียน