รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 

https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2556/G2_Human.html 

อ่านบทความทั้งหมด >>