โครงการประกวดร้องเพลงจีน ประจำปีการศึกษา 2563

        คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ร่วมกับสถาบันการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการประกวดร้องเพลงจีนประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาจีน และเป็นเวทีให้นักศึกษาแสดงความสามารถทางภาษาจีน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะวิชาต่างๆ ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก