กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา ECC 001 (Extra Course Chinese) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงในการสัมผัสกับวัฒนธรรมจีน