การออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนสำหรับครูผู้สอน

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ การออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนสำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเสริมสร้างเทคนิคและความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและปรับปรุงรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวเปิดงาน และPrincipal Master Teacher (CL) Lim Kwee Hua (Mdm) ผู้เชี่ยวชาญจาก NTU ประเทศสิงค์โปร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยายพิศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560