หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Chinese for Business Communication

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ) | ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Arts (Chinese for Business Communication) | ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.A. (Chinese for Business Communication)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทักษะการสื่อสารทางภาษาจีนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนเชิงธุรกิจระดับสูง  มุ่งให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา เพื่อประยุกต์กับการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านภาษาจีนเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งมุ่งสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร  

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

39 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีน

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญา ศศ.ม.(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ)

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม สมัครเรียน