หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Teaching Chinese

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) | ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Arts (Teaching Chinese) | ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.A. (Teaching Chinese)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี และทักษะทางด้านการสอนภาษาจีน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบททั้งในระดับประเทศและนานาชาติในวัฒนธรรม ที่หลากหลาย อีกทั้งมุ่งพัฒนาความรู้ด้านภาษาจีนให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นความรู้ด้านการวิจัย เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาความรู้เดิมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ภาษา และการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีคุณลักษณะใฝ่หาความรู้ และการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

39 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1  รูปแบบ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

5.2  ภาษาที่ใช้
ภาษาจีน

5.3  การรับเข้าศึกษา
รับสมัครนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี โดยหากผู้สมัครเข้าศึกษามิใช่เจ้าของภาษาจีน จะต้องมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลาง) ขึ้นไป ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ต่อไปนี้

5.3.1 ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ทางด้านภาษาจีน หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 และ

5.3.2 กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) จะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามที่คณะฯกำหนด สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน จนกว่าจะสอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลาง) ขึ้นไป

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่างซี (Guangxi University)

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม สมัครเรียน