หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Chinese Language and Culture     

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน) | ชื่อย่อ (ไทย) :    ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture) | ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Chinese Language and Culture)        

3. หลักการและเหตุผล

เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืนระหว่างภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ  และภาคการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ  ในการทำธุรกิจกับประเทศจีนที่สามารถประยุกต์ทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์ มาใช้ประกอบการตัดสิน  เรียนรู้และปรับตัวเพื่อการพัฒนาตนเอง  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรภายใต้วัฒนธรรมการทำธุรกิจจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. วัตถุประสงค์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อความหมายได้ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน มุ่งให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์นำความรู้ความเข้าใจทางภาษา และวัฒนธรรมจีนไปใช้ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาในระดับสูงขึ้น มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปรัชญา และวัฒนธรรมจีน อีกทั้งตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมจีน  การจัดกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงมุ่งเน้นทั้งความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางภาษา และฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ ในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษาจีนเข้ากับวัฒนธรรมจีนได้เป็นอย่างดี

5. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

6. รูปแบบของหลักสูตร

6.1  รูปแบบ : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
6.2  ภาษาที่ใช้ : การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทยและภาษาจีน เอกสารและตำราในวิชาหลักเป็นตำราภาษาไทยและภาษาจีน
6.3  การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
6.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
6.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม สมัครเรียน