หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Business Chinese

2. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) | (ชื่อย่อ) : ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Business Chinese) | (ชื่อย่อ) : B.A. (Business Chinese)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีนได้อย่างเหมาะ ในทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด  การอ่าน  การเขียน  การแปล  เป็นต้น  มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาในระดับสูงขึ้น  การจัดกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงมุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจในทางทฤษฎีภาษา  ก่อนจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 กำหนดให้ผู้เรียนฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพต่อไป

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

144  หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้ : การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทยและภาษาจีน เอกสารและตำราในวิชาหลัก เป็นตำราภาษาไทยและภาษาจีน
5.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม สมัครเรียน