ปรัชญา ปณิธาน

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดตั้งขึ้นด้วยปรัชญา ที่จะผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ด้านภาษาศาสตร์ มนุษศาสตร์ สังคมศาสตร์และธรรมชาติทั่วไปทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาบนพื้นฐานการมีเหตุและผลตลอดจนเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม เมตตาธรรม มีจิตสำนึกในการใช้บริการเเก่สังคม ในฐานะที่เป็นตัวกลางในการสื่อสาร เพื่อความเข้าใจอันดีงามระหว่าง เพื่อนมนุษยชาติด้วยกัน รวมทั้งมีความสมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาที่สามารถ ประกอบสัมมาอาชีพและเป็นกำลังสำคัญของชาติ