พันธกิจของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนสำหรับสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งทางด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  และการแปล
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ทางด้านภาษาจีนไปใช้ประกอบอาชีพการงานหรือประยุกต์ใช้สำหรับการดำรงชีพในสังคมปัจจุบัน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของชาว จีน  ซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์อันกว้างไกล
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการให้บริการแก่สังคมในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีงามระหว่างมวลมนุษยชาติด้วยกัน
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนที่พอเพียงต่อการศึกษาค้นคว้าในระดับวิชาการหรือสามารถใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการศึกษาศาสตร์และศิลปวิทยาการด้านต่างๆได้